Internal Medicine

Best Reviewers Award

2022 Kurumi Hiroki, Ishigami Keisuke, Honzawa Yusuke
2021 Kurumi Hiroki, Miyoshi Jun, Ochi Hirofumi
2020 Ikebuchi Yuichiro, Kameoka Yoshihiro, Yoshii Shinji
2019 Kurabayashi Masahiko, Yashima Kazuo, Iwamuro Masaya
2018 Abe Takashi, Tomii Keisuke, Kurabayashi Masahiko
2017 Abe Takashi, Kurabayashi Masahiko, Mizukami Kazuhiro
2016 Kurabayashi Masahiko, Ishida Tadashi
2015 Oshima Tadayuki, Ohkubo Hirotsugu, Tomioka Hiromi, Tominaga Kazunari, Hasegawa Naoki
2014 Mukai Masaya, Matsuda Masayuki, Narita Ichiei
2013 Matsumoto Hideyuki, Uehara Yoshinari, Yamaguchi Toshiyuki
2012 Inase Naohiko, Fujita Masaki, Konta Tsuneo, Hoshi Akihiko
Page Top
Copyright © The Japanese Society of Internal Medicine